Haber Arşivi

Loading...

11 Haziran 2013 Salı

Esmâ-i Berhetiyye Hakkında

No
Esmâ-i Berhetiyye  (Arapça Yazıyla )
OkunuşuEsmâü'l-Hüsnâ Karşılığı             Harfi KarşılığıMütesebbihi
Adedi
1بِرْهَتِيةٍ 
Berhetiyhin
Sübbûhun, Kuddûsün 
ا


662
2
كَرِيْرٍ
Keriyrin
Yâ Allahu illâllahu külliy şey'in 
ب

430
3
تَتْلِيْهٍ
Tetliyhin
Sübbûhün, Kuddûsün, Kâdiru, Muciyru, Habiyru
ج


845
4
طُوْرَانٍ
Tûrânin
Yâ Hayyu, yâ Muhyi
د266
5
مَزْجَلٍ
Mezcelin
Yâ Kayyûmu, yâ Kâiymu
ه

80
6
بَزْجَلٍ
Bezcelin
Yâ Vedûd, yâ Allah, 
yâ Kahiyr,  yâ Ahâd,
 yâ Vahid.
و

42
7
تَرْقَبٍ
Terkabin
Yâ Selâm
ز702
8
بَرْهَشٍ
Berheşin
Yâ Allahu abdike ve 
yâ muktediyr eciybhu.
ح

Mikâîl (Aleyhisselâm)'ın tesbihi olarak bilinmektedir.
507
9
غَلْمَشٍ
Ğalmeşin
Yâ Hamiydü, yâ Meciydü, 
yâ Melikü ve hüvelleziy yuzhiru'l-burhâne li't-talibu
ط
1370
10
خُوطِيرٍ
Hûtıyrin
Yâ Kaviyyu, yâ Metiynu,
yâ Aliymu, yâ Hakiymu
ی
825 
11
 قَلْنَهُوْدٍ
Kalnehûdin
Yâ Metiynu, yâ Semiy'u, 
yâ Basıyru, yâ Bediy'u,
yâ Muğniy, yâ Muhiytü.
ك
Hâzret-i Yûnus (Aleyhisselâm)'ın tesbihi olduğu rivâyet edilmektedir.
195
12
بَرْشَانٍ 
Berşânin
Yâ Muhiytü, yâ Allahu,
yâ Aziyzü.

ل
 553
13
كَظْهِيرٍ
Kazhiyrin
Sübhânallahu yâ Kaviyyü,
yâ Metiynu, yâ Rahiymu.

م
935
14
نَمُوشَلَخٍ 
Nemûşelhın
Yâ Allahu, yâ Aziyzü enallahe emane'l-haifiyne yâ Aziyzü entellâhu 
yâ Allahu, yâ Kaviyyu, 
yâ Metiynu, yâ Allahu,
 yâ Hûve.
ن
1026
15
بَرْهَيُولا 

Berheyûlen
Sübhânallahû innallâhu haifiyne
yâ Kafiy, yâ Semiy'u, 
yâ Allahu rûhiy liy rûhıke muntesıbetûn
س
Hâzret-i İbrahiym (Aleyhisselâm)'ın tesbihi olduğu rivâyet edilmektedir.
254
16
 بَشْكَيْلَخٍ

Beşkeylehıyn
Yâ Mu'miynu ızzillâhi'r-Rahmânu'r-Rahiym.
ع
962
17
قَزْمَزٍ 
Kazmezin
Yâ Muheymiynu ızzillâhi'r-Rahmânu'r-Rahiym.
ف
Hâzret-i İsâ (Aleyhisselâm)'ın tesbihi olduğu rivâyet edilmektedir.
154
18
أَنْغَلَلِيْطٍ

Enğaleliytın
Yâ Azıym, yâ Hakiym, 
yâ Habiyr, yâ Latıyf, 
Er-Rahmâni'r-Rahiym.
ص
1130
19
قَبَرَاتٍ 

Kabarâtin
Yâ Aziyz, yâ Bakiy, 
yâ Haliym, yâ Hakiym, 
yâ Kâfiy, yâ Keriym. Izzillâhu'l-kâfiy'l-keriymu.
ق
703
20
غَياهَا 
Ğayâhâ
Yâ Kahhâru, yâ Keriymu, yâ Kadıyyu, yâ Aziyzü, 
yâ Cebbâru.
ر
1017
21
كَيْدَهُوْلا
Keydehûlâ
el-Kadiyru, Hüvallahü yâ Kadiymu, yâ Kahiyru, yâ Kadiyran alâ külliy şey'in, yâ Seriy'u.
ش
76
22
شَمْخَاهِرٍ
Şemhâhirin
Teâleyte yâ Aliyyü, yâ Aliymu.
ت
1146
23
شَمْخَاهِيْرٍ
Şemhâhiyrin
Yâ Kâdiy, yâ Hû, yâ Hû, yâ Rabbehu, yâ Rabbehu
ث
1165
24
شَمْهَاهِيرٍ 
Şemhêhiyrin
Yâ Kadiyru, yâ Kadru, yâ Kâfiy, yâ Aziyzü,
 yâ Cebbâru.
خ
561
25
بِكَهْطَهُوْنَيْةٍ 
Bikehtahûniyhin
Yâ Kadiymu, yâ Daiymu.
ذ
112
26
بَشَارِشٍ 
Beşârişin
Yâ Kadirân alâ külliy şey'in.
ض
803
27
طُوْنَشٍ 
Tûneşin
Yâ Şekûru, Hüvallahu'l-Keriymu
ظ
365
28
شَمْخَابَارُوْخٍ
Şemhâbârûhıyn
el-Kadiyru, Hüvallahu'l-Keriymu
غ

1750

Not* Esmâü'l-Berhetiyye adetlerine ve adâbına göre okunulduğu zaman ruhaniyetleri celbettiği düşünülmüştür. Ama gereksiz yere özellikle gösteriş amaçlı, şişe devirme, eşyaları hareket ettirme, bir yerden bir yere tayy-i mekân yapma gibi amaçlarla kullanılırsa manevi cezâsı vardır. Bu tür Esmâlar ancak ihtiyaç halinde bir hastayı veya bir zorda olan kişiye sadece Allah rızası yardım amaçlı adedine, menzil ve saatlerine göre okunulmalıdır. Fakat biz bunları henüz  eklemedik...İnşâ Allah ileri ki zamanlarda da bu konuda bir takım paylaşımlarımız olur. Ruhâniyetleri sufli ve gereksiz şeylerle meşgul etmeyerek ihtiyaç halinde Allah'a yönelerek bu esmâların kudretiyle Allahu teâlâdan yardım istenilmelidir.

Esmâ-i Berhetiyye; 28 Esmâ'dan oluştuğu çoğu kimseler tarafından bilinmekte olup, 28 harf ve menzille sabitlik kazanır. Toplam adedi "18587" olup genelde Üçlü Vefk'i yapılarak kullanılmaktadır.
                               Kâsem-i Esmâ-i Berhetiyye


İmâm Tusi rahmetullâhi aleyh Hazretlerine ait olan


Kâsem-i Esmâ-i Berhetiyye'dir.Bismillâhi’l-meliki'l-muhiti'd-daimi'l-kadimullezî mele-i satıun nûrun vechi'l-ekvâni ve emeddeha bi kuvvetin cezbeti heybeti sultânihi alâ kulli melikin ve cinnî ve insî ve şeytânî sultânî fehafetihi cemi-ı mahlûkatihi ve ezanet ve tevadaeti'l-kerubiyyune min a'lâ makamatihâ. Ve secedet ve ecabet dâ'veti ismihi'l-âzimu'l-â'zâmu limen tekelleme bihi ve esraat bi'l-icâbeti ve'l-burhani'l-muhkeme'l-mektubi fî elvahi kulubi'l-mutesarrifîne bedûh echizetin. Aleykum eyyetuhe'l-ervahı'r-ruhâniyeti'l-ulviyyeti ve's-sufliyyeti ve huddame hazihi'l-ahdi'l-kebîru en tucibu dâ'veti ve takdû haceti ve tetevekkelu bi......... ve ..................... . Bi ızzeti Berhetîhin, Berhetîhin. Kerîrin, Kerîrin. Tetlîhin, Tetlîhin. Tûranin, Tûranin. Mezcelin, Mezcelin. Bezcelin, Bezcelin. Terkabin, Terkabin. Berheşin, Berheşin. Galmeşin, Galmeşin. Hûtîrin, Hûtîrin. Kalnehudin, Kalnehudin. Berşanin, Berşanin. Kazhirin, Kazhirin. Nemuşelhın, Nemuşelhın. Berheyula, Berheyula. Beşkeylehîn, Beşkeylehîn. Kazmezin, Kazmezin. Engalelitın, Engalelitın. Kabaratin, Kabaratin. Gayaha, Gayaha. Keydehula, Keydehula. Şemhahirin, Şemhahirin. Şemhahîrin, Şemhahîrin. Şemhêhîrin, Şemhêhîrin. Bikehtahûnihin, Bikehtahûnihin. Beşarişin, Beşarişin. Tuneşin, Tuneşin. Şemhabarûhın, Şemhabarûhın. Bi hakkı haze'l-ahdil me'hudin aleykum yâ huddame hazihi'l-esmâi illâ mâ esra'tum u'l-inkiyadı fima tu'merûne bihi bi ızzetin el-mu'terizi fî ızzi ızzetin. Ve ev fu bi ahdillâhi iza ahedtum ve lâ tenkudu'l-eymane ba'de tevkidihave kad cealtumullahe aleykum kefila. Ve bi hakkillezi leyse kemislihi şey'un ve huve's-semîu'l-basîr. Ahderû vesmeu ve etîû ve kûnû avnen li alâ ma emertikum bihi bi hakkı'l-ismillezî evveluhu alin ve ahirihi alin ve huve alin şel'i yeû yubeyhin yehin vehin bi tekhin bi tekfalin bisa'yin ka'yin mimyalin mutiîne leke yâ alin celle zeryalin ihtereka min asa esmâillâhi. Aksamtu ve azemtu aleykum bi alimu'l-gaybi ve'ş-şehâdeti'l-kebîru'l-muteal. Ve bi hakkı'l-ismullezî teahedtum bihi ınde babi'l-heykeli'l-kebîri ve huve biılşakşin mihrakişin akşamakşin şakmunehşin. Ve men yu'rid an zikri rabbihi yeslukhu azaben saida. Ve bi hakkı Ahiyyen şerahiyyen edunayi esbautun ali şeddayi Ve bi hakkı Ebced, Hevviz, Hattî Ve bi hakkı Batadin Zehecin Vahin Ve bi hakkı Beduh Echizetin. Ve innehû lekasemun lev ta'lemune azîm. El-Vahan, el-acele, es-sâate bârakallâhu fiykum ve aleykum. Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyu'l-azîm. 

 Kaynak: Menbaı Usulu'l-Hikme
Şiir-i Berhetiyye

Havâs ilmi'nin ileri gelen âlimleri Berhetiyye isimlerini şiir şeklinde düzenleyerek yazmışlardır. Bazılarıda özelliklerini zikrederek şu şekilde ifâde etmişlerdir.

Bede'tu bi bismillâhi ve'l-hamdu evvelâ.
Ve ezkâ salâten li'n-nebiyyi ve men telâ.

Başlarken önce Besmele-i şerîf ve hamd getirmeli sonra da Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)'e salat-ı şerîfe getirilmeli.

Ve ba'du te emmele eyyuha't-talibullezî.
Turîdu ulûman feddaleha bi enne ve encelâ.

Fe fî berhateyyihîn me'a kerîrin fedıletin.
Ve tetlîhin sirri's-sirri dae mukemmelen

Ve zikrike tûrânin izâ mâ zekertehu
Tefûzu bi ızzi fi'l en'âmi mubeccelâ

Ve fî mezcelin me'a bezcelin zade mecidehu
Ve evdahu esrâri'l-ulûmi ve hassalâ

Ve fî terkabin me'a berheşin galmeşin atet
Fedaile izâ tutlâ yedîku leha'l felâ

Ve iyyake hûtırin tekaddese mecidehu
Ve fî kalnehûdin kem serairi tecettelâ

Ve lafzıke berşanin bi fethı ibtedaihi
Ve fî kezhîrin sirri za'n-nûri bi'attelâ

Ve kemmin min nemûşelhın letaifu fussilet
Ve fî berheyûlâ kulli emrin muemmelâ

Ve fî talibin beşkeylahîn ızzi refe'at
Ve kâzmezîn etana ılmuhum ve tehassalâ

Ve engalelîtın summe kaberatin feddalû
Ve kun fî gayahen keydehûlâ alâ velâ

Ve şemhâhirin şemhahîrin şemhêhirin
Bikehtahûnîhin me'a beşarişin lil melâ

Ve tûneşin şemhabarûhın cemî'ıha
Bihim sirri hazâ'l-ahdi cemî'an tekemmelâ

Fe in şi'te en tehıyyen se'îdan mukerrema
Felâ zemme li hazâ'l-ahdi bi'l-fadli ve es'elâ

Ve in şi'te tehtîcan ve atfen mehabbeten
Ve iclâbi rızkın evme'alî fil melâ

Ve fî kulli na'lin tertecîhin evillezî
Terûmi minel hacati ye'tî musehhelâ

Ve fî kulli methûmin âleyhi mevani'un
Ve fî kulli mahkûmin bi sicnin tesasalâ

Fetatridu ummaran ve tazfure billezî
Lehu rasadun min sirri za'l-ismi hassalâ

Ve sammi seb'ahtu'l-eyyami ve eb'adu anillezî
Lehu'r-rûhu evfîhi feyu'zîke mu'ekkelâ

Ve davim li hazâ'l-ahdi kulli ferîdaten
Biha in ve mîmin addahe cain muve'lâ

İlâ seb'atil eyyami davim ve ba'deha
Feye'tî lekel matlûbu hatmen mu'accelâ


 Kaynak: Menbaı Usulu'l-Hikme14 yorum:

 1. dileğimin gerçekleşmesi için bedehiyye esmalarını nasıl ve ne zaman okumalıyım.. yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 2. Kur'ân'dan isteğinize uygun bir duâyı bulup, onu kendinize vird edinebilirsiniz. Berhetiyye ile ancak uzun bir zaman çalışıldıktan sonra kullanılabilir. Oysaki Kur'ân'daki duâlarla Allâh'a duâ edilebilir. Ya da şöyle yapabilirsiniz, berhetiyye esmâları yerine karşılarındaki esmâül hüsnâ karşılığını okursunuz.

  YanıtlaSil
 3. Berhetiye okumak, uygulamak günah mıdır? Ya da bunun devamlılığı söz konusu mudur?
  Birçok medyum sitelerinde bu dua mevcut ve kimisi; korkmayın okuyun. Büyü değil, sihir değil, in yok, cin yok diyor. Kimisi ise; kendi başınıza okumayın. Suflilerin kahrına maruz kalırsınız vs. gibi şeyler diyor. Koruması olmadan okunmamalı mı? Ya da başa dönelim; günah mı? günah ise ve belli bir enerjinin etkisiyle olan birşey ise zaten zamanla elde edilen şey tekrar kaybediliyorsa okunmamalı sanırım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Berhetiyye okumanın günah olup-olmayacağı şüphelidir. Buna göre şöyle birşey söylenebilir. Bir müslüman şüpheli şeylerden uzak durmalıdır. Anlamına vakıf olmadığı şeyleri okumamalıdır. Meselâ ben Arabım, Arapça okuduğum bir esmânın kesinkes ne anlama geldiğini bilmekteyim. Birçok Türk, Arap vb. dillere sahip olanlarda o esmânın anlamını bilmektedir. Yani sabit bilinen bir mânâsı vardır. Fakat Berhetiyye isminin tam anlamıyla çevirisi yapılamamaktadır. Hangi dil olduğu bile tam anlamıyla bilinememektedir. Lakin elimizdeki el yazma kitaplara göre yukarıdaki gibi bazı tekabül ettiği ifade edilen yazılara denk gelinmiştir. Şahsen ben genede şüpheyle bakmaktayım. Zamanında Berhetiyye isimlerini okumuş birisi olarak insanın dimağını bozabilecek veya rahatsız verebilecek bazı şeylerin olabileceğini tecrübe ettim. Bununla beraber aynı durumları yaşayan bir tanıdığımda oldu. Berhetiyye şahsen çekilmesi tehlikelidir. Bunun için bir sürü çalışma icab ediyor. Riyazatıdır, perhizdir, uzlettir. Dağa çekilme, mağarada bir süre itikafa girme gibi durumlar gerektirir. İnsanlardan uzaklaşmayı gerektiriyor. Berhettiyye'deki bazı isimlerin bazı kitaplarda cin ve hüddam isimleri olarak kullanıldığını görmüştüm. Berhetiyye Esmâlarının tehlikeli olduğunu, her bünyenin kaldıramayacağını düşünüyorum. Bu konudaki tasarruf sahibi bir zâtın veya ehliyetine sahip bir kişinin kontrolünde çalışılabilir, değilse insana zarar verebilir. Berhetiyye çok karışık bir uygulamadır. % 100 şöyledir, böyledir diyebileceğimiz bir dayanak noktamız yok. Yukarıdaki bilgiler Arapça kaynaklı el yazma kitaptan alınmıştır. Bir müslümanın şüpheli şeylerle iştigal etmesi hoş karşılanmaz. Zira Hazret-i Ömer (r.a) Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmadıkça aklın faydası olmaz
   Hadis-i Şerîfte'de ;"Sana şüpheli gelen şeyi bırak, şüpheli olmayana müracaat et” buyrulmuştur. Bana göre Berhetiyye şüpheliler kategorisindedir. Çünkü tam anlamıyla manasının ne olduğuna dair % 100 söylenilecek bir yanıt yok. Cin yok diyende yalan söylüyor, berhettiyye'nin belli zikrinden sonra cin geleceği havâslarında da yazılıdır. Sihir yok diyende yalan söylüyordur. Çünkü berhetiyye sihirde de kullanılıyor. İzlediğim bir belgeselde berhetiyye ile cin davet eden kişi vardı. Ve berhetiyye ile vücuda cin sokuyordu. Özetle ; Berhetiyye şüphelidir, mânâsına % 100 ulaşılmadan ve bu dile vakıf olunmadan birşeyler söylenmesi doğru değildir. Ben kendimce tecrübe ve görülerimi anlattım.

   Sil
 4. peki bu adlar yazılırken arapçası mı yoksa türkçesi mi yazılacak?

  YanıtlaSil
 5. rabbim seni her amelde muavakat eylesin ellerine sağlık elıne dılıne allah kuvvet versın çalışmalarının devamını dılerım mevlüt hoca

  YanıtlaSil
 6. Davud hocam ''Fetih Suresi'nin Havassı'' konusunuda bloğunuzda işlerseniz sevinirim.Selamlarımla..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ve aleykümüsselâm. Allah nasip ederse, İnşaAllah.

   Sil
 7. s.a önclikler bayramınızı kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim..ben yaklaşk 3 senederir berhatiye ile ilgilenen ve okuyan birisiyim..aynı zamanda berhetiye ile alakalı kitapları araştıyorum.eğer varsa elinizdeki kitapların cd sini bana yollaya bilirmisiniz.şimdiden tşkler..selam ve dua ile

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ve aleykümüsselâm. Berhetiyye ile ilgili elimde bazı kitaplar var. Bunları internette de bulabilirsiniz. Kitapları anlayabilmek için arapça dilbilgisine sahip olmak lazım. Osmanlıca ise sadece bir tane var. Ben sadece size yol gösterebilirim, sizin kişilik yapınızı bilmediğimden dolayı size kefil olamayacağımdan dolayı elimdeki kitapları size teslim edemem. Çünkü neye vesile olacağımı ve kime kefil olacağımı bilmem lazım. O yüzden şahsen tanıştığım ve huyunu suyunu bildiğim sayılı insana elimdeki kaynakları gönderiyorum. Bu sebepten dolayı size özrümü sunuyorum. Kusuruma Bakmayınız. Bu benim kişisel düşüncem. Size nasıl yol göstereceğime gelince...Yukarıda Berhetiyye'nin arapça yazılışını googlede aratarak birçok kitaba ve bilgiyede internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Zamanımızda bu internetten bulunabilecek kitapların cd ve diğer şekillerde satıldığına tanık oldum. Araştırırsanız bu tür kitapların internet ortamlarında ve arapça havas forumlarında paylaşıldığını görürsünüz.

   Sil
 8. Çok acil olarak Fetih Suresinin AZİMETİ'ne ihtiyacım var Fahrettin hocam.Elinde mevcutsa fo
  ruma veya buraya yükleyebilirsen çok sevinirim.Teşekkürler ve selamlarımla.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ve aleykümüsselâm. Bazı meşguliyetlerim sebebiyle ilgilenemeyeceğim için kusura bakmayın. Fetih Sûresi'ni okuyun, azimete çok ihtiyaç yoktur. Azimet sadece duâ ediliş ve sure'nin hürmetiyle bazı hacet ve dileklerin dile getirmektir. İllaki formüle edilmiş bir azimet istiyorsanız bazı el yazmalar ve kitaplar araştırılmalı ki, bu da zaman demek. Benim de pek zamanım yok.

   Sil